ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (ΦΕΚ  1388/Β/09), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10),
προστίθενται περιπτώσεις γ) και δ) ως εξής :
γ) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα  αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ’ όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να  προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής ως εξής :
1. Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη ‘Β’,  ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου  σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ’ όγκο.

2. Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη ‘Ε’, ακολουθούμενη  από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη,  π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ’ όγκο.
δ) Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς   καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν  δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη ‘Β100’, στην περίπτωση πώλησης   αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη ‘Ε100’, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου